آشنایی پدربزرگ‌های کرجی با جشنواره‌ی قصه‌گویی

1398/06/28

مهری فلاح، معاون فرهنگی، اجرایی کانون البرز در بخشی از برنامه پویش ملی فصل گرم کتاب در پارک ایران زمین کرج، جشنواره‌ی قصه‌گویی کانون را به پدر پزرگ‌های کرجی، معرفی کرد.


به گزارش روابط عمومی، اداره کل کانون البرز، فلاح در این نشست صمیمانه با پدربزرگهایی که در پارک حضور داشتند و شاهد فعالیتهای کانون بودند، در خصوص کانون، اهداف و ماموریتهای آن و جشنوارهی قصهگویی و بخشهای پدربرگ، مادربزرگ ها و 90 ثانیهای صحبت کرد.

این پدر بزرگها نیز از خاطرات خود تعریف کردند و با  مهارتهای چگونگی تبدیل خاطرات به قصهها آشنا شدند.