در شیراز رقم خورد

ثبت قصه‌های 90 ثانیه‌ای خبرنگاران فارس

1398/06/25

خبرنگاران شیرازی با حضور در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس، قصه‌های 90 ثانیه‌ای روایت کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون فارس، در راستای برگزاری بیستودومین جشنواره بینالمللی قصهگویی، کانون فارس میزبان تعدادی از خبرنگاران شهر شیراز بود. در این نشست که با هدف ترویج سنت قصهگویی برگزار شد، خبرنگاران ضمن شرکت در کارگاه آموزش قصهگویی، قصههای 90 ثانیهای را بر اساس خاطرات خود روایت کردند. ثبتنام خبرنگاران در بخش 90 ثانیهای جشنواره قصهگویی نیز انجام شد.

این کارگاه آموزشی را محمدحسن محمودی، مدرس دانشگاه هدایت میکرد و در رابطه با فن بیان و زبان بدن در قصهگویی با خبرنگاران به بحث و گفتگو نشست .