لحظات ناب آفرینش قصه ها نزدیک میشود

1398/07/11

با انجام مرحله اولیه داوری راه یافتگان به جشنواره استانی در بخش صحنه ای معرفی شدند.

  پس از انجام داوری اولیه از 225 اثر راه یافته از مرحله کتابخانه ای  36 اثر به مرحله استانی راه یافتند.  پس از یکهفته بررسی اولیه قصه ها 16 نفر در بخش زنان ومردان و14 نفر در بخش دختران وپسران به همراه 4 نفر در بخش پدر بزرگ ها ومادر بزرگ ها در روز های 20و21 مهر ماه ودر منطقه آزاد ماکو به رقابت خواهند پرداخت 5 نفر از بخش زنان ومردان به اسیج متطقه ایی که در آبان ماه ودر ارومیه برگزار میشود راه می یابند داوران مرحله استانی آذر بایجان غربی جناب  دکتر منصور مرتضوی، سرکار خانم پوران قوچانی وجناب آقای هادی ملکی هستند. برای هریک شرکت کنندگان در این مرحله کارت دعوت ارسال خواهد شد.