ناظر کشوری جشنواره قصه‌گویی استان فارس معرفی شد

1398/07/6

بهناز علی‌شیری،؛ کارشناس مسئول آموزش و پژوهش کانون کشور به عنوان ناظر کشوری جسنواره استانی قصه‌گویی در فارس معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس، در روزهایی که داوری آثار قصهگویی در استان آغاز شده و قصهگویان در تب و تاب انتخاب و فرا رسیدن روز برگزاری این رویداد فرهنگی هستند، مهناز علیشیری از سوی معاونت فرهنگی کانون کشور به عنوان ناظر جشنوارهی استانی قصهگویی در فارس معرفی شد. علیشیری کارشناس مسئول آمزشهای ضمن خدمت کانون است که نظارت استانی جشنوارهها و آموزشها را در کارنامه دارد.         

تاکنون بیش ازهزار نفر از فارسیها در پایگاه بیستودومین جشنواره بینالمللی قصهگویی ثبتنام کردهاند.این در حالیست که قصهگویان پارسی در ادوار گذشته برگزاری جشنوارههای استانی، ملی و بینالمللی قصهگویی خوب درخشیده و موفق به کسب مقام برگزیده شدهاند.

 بر اساس این گزارش،آثار بارگذاری شده در بخش صحنهای مربوط به زنان و مردان، پدربزرگها و مادربزرگها و دختران و پسران، به تفکیک در اختیار داوران استانی جشنواره قرار داده شده است. هیئت داوران استانی متشکل از ملک چیذری، مهدی شببویی و امید مسعودی کار داوری را آغاز کردهاند که 50 قصهگوی منتخب داوران، روزهای هفتم تا نهم مهر ماه سال جاری با حضور در جشنواره استانی به رقابت میپردازند. از این تعداد 30 نفر در بخش زنان و مردان و 20 نفر در بخش پدر بزرگها و مادربزرگها و دختران و پسران، قصهها را روایت میکنند. 3 داور نوجوان نیز جشنواره قصهگویی فارس را داوری و راویان منتخب را معرفی میکنند.

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس روزهای 7 تا 9 مهرماه سال جاری جشنواره استانی قصهگویی را در شیراز برگزار میکند. فارس همچین میزبان جشنواره منطقهای در آبان ماه امسال خواهد بود.

مرحله نهایی بیستودومین جشنواره بینالمللی قصهگویی پس از جشنوارههای استانی و منطقهای، آذر ماه ۱۳۹۸ همزمان با شب یلدا در تهران برگزار میشود.