نقل قصه های مددکاران با نیازهای ویژه به مرحله استانی بیست و دومین جشنواره قصه گویی پیوند خورد

1398/07/9

زهره حنیفی از مددکاران با نیازهای ویژه با قصه یک گرگ،یک اردک ،یک موش به مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی راه پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان کردستان، زهره حنیفی قصه گوی بخش زنان و مردان مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی که خود مددکار با نیازهای ویژه است که در سخنانی گفت: قصه و قصه گویی انگیزه ای برای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه انگیزه ای برای شرکت در این جشنواره بوده و از قصه گویی به عنوان یک هنر باستانی تاثیرگذار در سلامت روان نام برد.
حنیفی از مروجان قصه گویی و مددکاران موسسه باران شهرستان قروه است که پارسال نیز در جشنواره قصه گویی استانی نیز به اجرای قصه گویی پرداخت.
موسسه باران با هدف توسعه و ترویج قصه گویی اقدام به برگزاری جشنواره داخلی قصه گویی کرده و برگزیدگان این جشنواره به مرحله استانی بیست و دومین جشنواره قصه گویی بین المللی کانون استان کردستان راه پیدا کرده اند و به اجرای قصه ی خود پرداختند.
لازم به ذکر است، در راستای فعالیت های انجمن قصه گویی کانون استان کردستان و توسعه و ترویج فرهنگ قصه گویی و دیده شدن افراد با نیازهای ویژه تعامل و همکاری با این موسسه صورت پذیرفته است.