پنجمین نشست اعضای دبیرخانه‌ی قصه‌گویی در البرز برگزار شد

1398/06/28

رابط جشنواره‌ی قصه‌گویی آمار دقیق شرکت‌کنندگان و آثار ارسالی و فعالیت‌های اجرا شده را ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون البرز، قاسم سلیمانی، مدیر کل کانون در این نشست بر ضرورت همدلی و همکاری و برنامهریزیهای ذقیق و تشکیل هر چه سریعتر کمیتههای اجرایی تاکید کرد و از مسوولان کمیتهها خواست در اسرع وقت نیازهای خود در خصوص نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات را با ذکر جزئیات جهت بر آورد هزینهها به واحد مالی اعلام کنند.

در ادامه لیلی همتی مسوول مرکز 4 کانون کرج و رابط جشنواره قصهگویی استان در خصوص آمار ثبتنام کنندگان در جشنواره آمار دقیقی را بیان کرده و به بیان نقاط قوت و ضعف در این حوزه پرداخت .

در ادامه مسوولان کمیته ها که به عنوان اعضای مدعو در این جلسه حضور داشتند در خصوص وظایف خود صحبت کردند.

قرار است در نشست آتی دبیرخانه جشنوارهی قصهگویی در البرز، درخواست ها و شرح وظایف کمیتههای محتوایی و اجرایی و چگونگی فرآیند برگزاری جشنواره در استان، بررسی شود.

گفتنی است مرحلهی استانی این جشنواره روزهای 9 تا 11 مهر ماه 1398، برگزار خواهد شد.