ثبت قصه های بخش صحنه ای در استان آذربایجان غربی پایان یافت

227 نفر در بخش صحنه ای قصه گویی در استان آذربایجان غربی شرکت کردند

1398/06/27

شرکت کنندگان مرحله استانی بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه های خود رادر سایت جشنواره ثبت وکد رهگیری دریافت کردند.

رقابت در مرحله کتابخانه ای استان آذربایجان غربی از پانزدهم مرداد سال جاری واز مرکز خوی آغاز ودر  سوم شهریور ماه  ودر مرکز سردشت خاتمه یافت مراکز فرهنگی وهنری استان با برگزاری رقابت های قصه گویی در تکاپوی معرفی بهتری های خود به مرحله استانی بودند.در این جشن ها علاوه بردختران وپسران 12 تا18 سال پدر بزرگ ها ومادر بزر گها نیز باهم به رقابت پرداختند. قصه گویی در بخش های مختلف جشنواره با برگزاری کا رگاه ها ونشست ها انجام شد. از برنامه های جشن قصه در مراکز اجرای سرود ها  توسط گروه سرود مراکزبود.همچنین اهدای لوح های سپاس ،تقدیر ویاد بودها همچنین تندیس جشنواره از دیگر برنامه های تدارک دیده شده توسط مراکز استان بود.مرحله استانی جشنواره در منطقه آزاد ماکو ودر روزهای20و21 مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. آینده ساختنی است .