ارکان و ساختار جشنواره
رئیس جشنواره : محمدرضا زمردیان
دبیر هنری : سروش صحت
دبیر اجرایی : مجید توکلی
رئیس دبیرخانه و مسئول کمیته های استانی : الهام دارابی
مسئول کمیته فنی : علی خانجانی
مسئول کمیته بین الملل : بهاره جهاندوست
مسئول کمیته روابط عمومی و تبلیغات : سید محمدحسین هاشمی
مسئول کمیته قصه گوی برتر : وحید خسروی
مسئول کمیته پادکست : علیرضا آقایی
مسئول کمیته بخش 90 ثانیه : صادق کیانی
مسئول کمیته علمی : مینا ذاکر
مسئول کمیته انفورماتیک و فضای مجازی : حامد آخوندی


 ارکان و اعضاء دبیرخانه استان­ها:


  • رییس جشنواره استانی: مدیر­کل‎ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
  • مدیر اجرایی جشنواره استانی : معاون فرهنگی استان
  • مسئول دبیرخانه استان : نماینده‌ی انجمن قصه ­گویی
  • ناظر استانی : توسط دبیرخانه‌ی مرکزی معرفی خواهد شد
  • مسئول روابط عمومی جشنواره استانی : کارشناس روابط عمومی استان
  • مسئول سایت جشنواره استانی :­ کارشناس انفورماتیک استان
  • مسئول آموزش جشنواره استانی : کارشناس آموزش و پژوهش استان
  • مسئول حراست و امنیت : نماینده حراست استان