مقدمه:

برخی روزها در تقویم ، چون نگینی می درخشند و به ما یاد آور میشوند که بسیار مهم و ارزشمند هستند. 18تیر « روز ملی ادبیات کودک و نوجوان» نیز یکی از آن ایام فرخنده برای تمامی کودکان، نوجوانان و نویسندگان این گروه سنی است. به منظورگرامی داشت این روز و یاد و خاطره پیشگام بازنویسی متون کهن برای کودکان و نوجوانان «مرحوم مهدی آذر یزدی» فراخوان سومین جشنواره ادبی « آواز ققنوس » با روی کرد « بازآفرینی افسانه های بومی ایران» برای کودکان و نوجوانان، منتشر می شود.

اهداف کلی جشنواره:

  •  پرورش توان نوشتاری نویسندگان جهت تولید آثاری ارزشمند و خالقانه برای کودکان و نوجوانان
  •  برگزاری مسابقه ای ویژه همکاران اهل قلم کانون در راستای ایجاد شور و نشاط کاری
  •  آشنایی و مطالعه عمیقترمتون نظم ونثرادبیات کهن ایران توسط شرکت کنندگان
  •  آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با شیوه های صحیح باز آفرینی متون کهن

شرکت کنندگان:

 با توجه به استقبال خوب نویسندگان بخش آزاد در دوره نخست جشنواره، بر آن شدیم تا در دوره سوم، دایره مخاطبان را گسترش دهیم.
 مخاطبان کانونی: نویسندگان و شاعران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 مخاطبان آزاد: کلیه نویسندگان و شاعران کودکان و نوجوانان


قالب آثار:

 داستان کوتاه ( حداکثر 3000کلمه)
 شعر( نیمایی، کالسیک، آزاد)

شیوه ارسال آثار:

 ارسال فایل آثار: قالب word با فونت  B Nazanin 14

  آدرس ارسال آثار: mehrvareh.adabi@kpf.ir

نکات قابل توجه:

 هر شرکت کننده حداکثر با 3 اثر میتواند در جشنواره شرکت کند.
 آثار خلق شده، می بایست برای مخاطب کودکان و نوجوان بازآفرینی شده در حیطه درک و فهم آنها باشد.
 ذکر منبع بازآفرینی و تکمیل فرم شرکت کنندگان الزامی است.

آخرین مهلت ارسال آثار:

30 شهریور 1402

زمان اعلام نتایج:

8 مهرماه ( روز بزرگداشت مولوی)