مسابقه هنری و ادبی «دوست فلسطینی من» 

ویژه عموم کودکان و نوجوانان

بخش های مسابقه:

هنری: نقاشی
ادبی: نامه نگاریگروه های سنی شرکت کنندگان:

  • نوخوان: 7 و 8 سال 
  • نونهال: 9، 10 و 11 سال
  • نونگاه: 12، 13 و 14 سال
  •  نوجوان: 15، 16 و 17 سال
مسابقه هنری و ادبی «دوست فلسطینی من»
آخرین مهلت ارسال آثار: 05 آذر ماه 1402

زمان باقی مانده

ثبت نام و ارسال اثر در مسابقه«دوست فلسطینی من»

00
ثانیه
00
دقیقه
00
ساعت
00
روز